สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น
ระบบสารสนเทศภายในโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
วิสัยทัศ

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายนเป็นสถานศึกษาคุณภาพพิเศษ มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้สอดคล้องบริบทสังคมท้องถิ่นไทยและสังคมโลกพันธกิจ

1.พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานสากล

2.ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถ มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ

3.พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อสนองต่อความแตกต่างระหว่างบุคคลให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานสากลสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการอย่างยั่งยืน

4.พัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา

5.จัดกระบวนการการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลที่หลากหลายอย่างมีคุณภาพเอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้าน

6.พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีระบบตามหลักธรรมาภิบาลและกระบวนการบริหาร OBECQA

7.พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้และมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ

8.พัฒนาภาคีเครือข่ายที่หลากหลายเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 58 ถนน กลางเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ : 043236217 โทรสาร : 043243922