สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น
ระบบสารสนเทศภายในโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
กลยุทธ์โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน

1.พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล

2.พัฒนาและส่งเสริมนักเรียนให้มีคุณลักษณะความเป็นพลโลก มีทักษะชีวิตของคนในศตวรรษที่ 21 มีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่เหมาะสมโดยบูรณาการเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิต

3.พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบครูมืออาชีพและมีมาตรฐานเทียบเคียงมาตรฐานสากล

4.พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลและกระบวนการบริหาร OBECQA

5.พัฒนาสื่อ เทคโนโลยี และแหล่งการเรียนรู้ให้หลากหลาย พอเพียงและมีคุณภาพต่อการจัดกระบวนการเรียนรู้และส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนอย่างรอบด้าน

6. พัฒนาสภาพแวดล้อม อาคารสถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวกภายในโรงเรียนให้มีมาตรฐานเทียบเคียงมาตรฐานสากล

7. พัฒนาภาคีเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษาทั้งภายในและภายนอกประเทศโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 58 ถนน กลางเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ : 043236217 โทรสาร : 043243922